Day

July 10, 2019
Metrohm Roadshow Bangkok

Metrohm Roadshow Bangkok 2 August 2019

You are invited Come and visit us at our Metrohm Roadshow in Bangkok 2 August 2019 Free Seminar งานสัมมนาที่ เปิดโอกาสให้กับทุกท่านที่สนใจใน เครื่องมือวัดและวิเคราะห์ ได้มาพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ และอัพเดตเทคโนโลยีใหม่ๆ ในหัวข้อต่างๆ ได้แก่ “The Essentials of Karl Fischer Titration” และปัจจัยที่ส่งผลต่อการไตเตรท พร้อมทั้งตอบปัญหาต่างๆที่พบในการไตรเตรท
Read More